UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ JONTRANSA

( kodas 184266698)

ŽMOGAUS TEISIŲ IR DARBO SĄLYGŲ POLITIKA

 

UAB Jontransa įsipareigoja visapusiškai gerbti žmogaus teises ir užtikrinti aukštus darbo standartus visuose savo veiklos sektoriuose, ypač dalyvaujant tarptautiniuose automobilių pervežimų projektuose Europoje. Ši politika yra pagrįsta principais, skatinančiais sąžiningumą, lygybę, tvarumą ir socialinę atsakomybę.

1. TEISĖ Į SAUGIĄ DARBO APLINKĄ

Mes skiriame didžiulį dėmesį darbo vietos saugai ir sveikatos apsaugai. Įsipareigojame nuolat tobulinti saugos standartus, organizuoti periodinius mokymus ir skatinti darbuotojų dalyvavimą saugos priemonių kūrime. Veiksime aktyviai prevencijos srityje, identifikuodami potencialias rizikas ir vykdysime skubias priemones, jei atsiras saugumo grėsmė.

2. DARBUOTOJŲ TEISĖS IR LYGYBĖ

Mes atversime galimybes visiems darbuotojams nepriklausomai nuo jų rasės, lyties, tautybės, religinės ar kitos priklausomybės. Įsipareigojame imtis veiksmų, kad užkirstume kelią bet kokiai diskriminacijai darbo vietoje. Mes palaikome įvairovę ir skatiname skirtingų kultūrų, patirties ir įgūdžių derinį mūsų darbo aplinkoje, įsitikindami, kad tai prisideda prie kūrybingumo ir inovacijų.

3. ETIŠKAS VERBAVIMAS

Etiškas verbavimas suprantamas kaip darbuotojų atrankos procesas, kuriame laikomasi moralinių ir etinių principų. Mes visada siekiame įdarbinti darbuotojus laikydamiesi sąžiningų, teisingų ir etiškų standartų, užtikrinant vienodas galimybes visiems kandidatams, nepriklausomai nuo jų lyties, rasės, religijos, seksualinės orientacijos ar kitų asmeninių savybių. Etiško verbavimo procesas apima sąžiningą informacijos pateikimą kandidatams ir atvirumą dėl darbo sąlygų bei kitų svarbių aspektų.

4. VAIKŲ IR JAUNIMO DARBAS

Mes aiškiai nurodome, kad organizacijoje draudžiama naudotis vaikų ar jaunimo darbu, išskyrus atvejus, kai tai yra įstatymų leidžiama ir laikomasi teisių aktų nuostatų. Mes įsipareigojame užtikrinti, kad visi darbuotojai būtų įdarbinti teisėtai ir atitinkamo amžiaus.

5. MOTERŲ TEISĖS

Mes pritariame, kad moterų teisių užtikrinimas siekia sukurti sąžiningesnę ir lygias galimybes turinčią visuomenę, kurioje moterys gali visapusiškai dalyvauti visuomeniniame, ekonominiame ir politiniame gyvenime. Todėl mes užtikriname moterims nepriklausomai nuo jų amžiaus, rasės, kilmės, lyties, religijos, socialinės padėties ar kitų asmeninių savybių tokias pačias teises kaip vyrams, įskaitant teisę į lygias darbo galimybes ir teisę į lygią užmokestį už atitinkamą darbą.

6. VERGIJA DARBE

Mes kategoriškai pasisakome prieš bet kokias vergijos apraiškas darbe ir įsipareigojame neprisidėti prie šios praktikos nei tiesiogiai, nei netiesiogiai. Skatiname darbuotojus pranešti apie bet kokius įtarimus dėl vergijos darbe, užtikriname konfidencialumą ir suteikiame reikiamą pagalbą.

7. DARBO LAIKO IR ATOSTOGŲ REGULIAVIMAS, APMOKĖJIMAS

Laikysimės visų taikomų darbo laiko reguliavimo standartų, suteiksime galimybes darbuotojams pasinaudoti visomis jiems priklausančiomis pertraukomis ir atostogomis. Mes užtikrinsime, kad darbo laikas būtų skaidrus ir atitiktų darbuotojų poreikius bei teises. Įsipareigojame, kad mūsų darbuotojai gautų sąžiningą atlyginimą, atspindintį jų darbo krūvį ir atsakomybės lygį.

8. SOCIALINĖ APSAUGA

Suteiksime plačias socialines garantijas, įskaitant sveikatos draudimą, pensijų kaupimą ir kitus socialinės apsaugos aspektus. Mes skatinsime darbuotojų socialinę atsakomybę, dalyvaujant socialinėse veiklose ir projektuose, nukreiptuose į bendruomenės gerovę.

9. TEISĖ DALYVAUTI ASOCIACIJOSE

Mes pripažįstame darbuotojų teisę laisvai prisijungti prie asociacijų, profsajungų, sindikatų ar kitų organizacijų, siekiančių ginti darbuotojų interesus. Nepriimame jokių priemonių prieš darbuotojus, dalyvaujančius asociacijose, ir užtikriname, kad jie būtų apsaugoti nuo bet kokios diskriminacijos.

10. DISKRIMINACIJA IR PRIEKABIAVIMAS

Mes draudžiame bet kokią darbo vietoje atsirandančią diskriminaciją ir priekabiavimą pagal lytį, rasę, religiją, amžių, neįgalumą ar kitus skirtumus. Reguliariai vertiname ir stebime organizacijos klimatą, naudojant įvairius įrankius, tokius kaip apklausos ir atsiliepimai, siekiant nustatyti ir įveikti bet kokius priekabiavimo IR diskriminacijos požymius.

11. MOKYMAI IR PROFESINĖ PLĖTRA

Teiksime galimybes mūsų darbuotojams nuolat tobulinti savo įgūdžius ir kvalifikaciją, remdami jų profesinę plėtrą. Sukursime struktūrą, skatinančią karjeros augimą, ir teiksime darbuotojams aiškius kelius savo karjerai mūsų įmonėje.

12. ĮVAIROVĖ, LYGYBĖ IR ĮTRAUKIMAS

Įsipareigojame skatinti įvairovę, lygybę ir įtraukimą visuose darbo procesuose. Mes vertiname kiekvieno darbuotojo unikalumą ir skatiname sąžiningas galimybes bei atvirumą. Lygūs įdarbinimo šansai, teisinga užmokestis ir draugiška darbo aplinka yra mūsų prioritetai. Mes siekiame kurti įmonę, kurioje kiekvienas darbuotojas jaučiasi pripažintas ir įtrauktas.

13. MAŽUMŲ IR TAUTINIŲ ŽMONIŲ TEISĖS

Mes įsipareigojame gerbti ir skatinti mažumų bei tautinių mažumų teises. Mes siekiame sukurti darbo aplinką, kuri būtų atvira ir pagarbi skirtingoms kultūroms bei identitetams. Įsipareigojame užtikrinti nediskriminaciją, lygias galimybes ir gerbti kiekvieno darbuotojo teises, nepriklausomai nuo jų etninės ar kultūrinės priklausomybės. Tai yra mūsų bendras įsipareigojimas kuriant įmonę, kuri vertina įvairovę ir skatina įsitraukimą.

14. GAMTOS IŠTEKLIAI

Mūsų įmonė įsipareigoja gerbti vietos bendruomenių teises į žemę, miškus ir vandenį bei užtikrinti, kad bet kokia veikla neprivestų prie priverstinio iškeldinimo. Mes įsipareigojame veikti atsakingai, gerbti gamtą ir kultūrinį paveldą bei bendradarbiauti su vietos bendruomenėmis, siekdami užtikrinti ilgalaikį tvarumą

15. PRIVAČIŲ IR VIEŠŲJŲ SAUGUMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS

Mes įsipareigojame naudoti privačias ir viešąsias saugumo pajėgas, vadovaudamiesi aukštais etiniais standartais ir teisės aktų reikalavimais. Privataus sektoriaus saugumo pajėgos naudojamos atsakingai, laikantis visų teisės aktų, o viešosios saugumo pajėgos yra partnerės užtikrinant viešąją tvarką. Mes skatiname bendradarbiavimą ir veiklą, kuri gerbtų žmogaus teises ir visuomenės saugumą.

16. TARPTAUTINĖS NORMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Mes laikysimės visų tarptautinių žmogaus teisių standartų ir įsipareigojimų, ypač dirbdami tarptautinėse rinkose. Reikalausime, kad mūsų tiekėjai taip pat laikytųsi aukštų žmogaus teisių ir darbo Standartų. Ši politika yra nuolat koreguojama ir atnaujinama, kad atitiktų besikeičiančius įstatymus, tarptautinius standartus ir mūsų pačių užsibrėžtus tikslus. Mes įsipareigojame kurti darbo aplinką, kurioje kiekvienas darbuotojas jaustųsi saugus, vertinamas ir turintis galimybių augti, prisidedant prie tvarios ir socialiai atsakingos verslo plėtros.