UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ JONTRANSA

( kodas 184266698)

TIEKĖJŲ ELGESIO KODEKSAS

UAB Jontransa, kaip įmonė, siekianti aukščiausių etinių ir tvarumo standartų, įsipareigoja skatinti sąžiningumą, teisingumą ir socialinę atsakomybę visose savo veiklos srityse. Šis tiekėjo elgesio kodeksas yra sukurtas siekiant užtikrinti, kad visi mūsų tiekėjai laikytųsi aukštų standartų ir vertybių, kurias vertiname ir kurias tikimės iš jų.

1. SĄŽININGAS VERSLO ELGESYS

Tiekėjas privalo veikti sąžiningai ir etiškai visose savo veiklos srityse. Tai apima sąžiningą konkurenciją, skaidrų informacijos pateikimą, taip pat nedelsiant pranešti apie bet kokius pažeidimus.

2. DARBUOTOJŲ TEISĖS IR DARBO SĄLYGOS

Tiekėjas turi užtikrinti, kad visi jo darbuotojams būtų suteikiamas sąžiningas darbo užmokestis, atitinkantis jų darbo indėlį ir kvalifikaciją, kad būtų laikomasi minimalių darbo valandų ir kad būtų užtikrinta saugi bei sveika darbo aplinka. Taip pat svarbu užtikrinti darbuotojų teisių laikymąsi, įskaitant teisę į sąžiningą darbo užmokestį, atitinkamas darbo pertraukas ir kitas teises, kurias garantuoja taikomi įstatymai ir tarptautiniai standartai.

3. ETNINIS IR SOCIALINIS ĮTRAUKIMAS

Tiekėjas turi skatinti įvairovę, lygybę ir įtraukimą savo organizacijoje. Tai reiškia nepaisant darbuotojų rasės, lyties, tautybės, religijos ar kilmės, suteikti visiems darbuotojams vienodas galimybes, remti jų profesinį augimą ir vystymąsi, taip pat užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai darbo vietoje.

4. APLINKOS APSAUGOS IR TVARUMO PRINCIPAI

Tiekėjas privalo veikti atsakingai, siekdamas mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Tai apima naudojimo efektyvumo ir resursų panaudojimo optimizavimą, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą, atliekų ir teršalų mažinimą bei ekologinio pėdsako stebėjimą ir mažinimą.

5. KORUPCIJOS PREVENCIJA

Tiekėjas turi užtikrinti, kad jo veikla būtų laikomasi aukštų korupcijos prevencijos standartų. Tai apima veiklos skaidrumą, pareigūnų veiklos bei interesų konfliktų išvengimą, taip pat suinteresuotųjų šalių atsakomybės skaidrumą ir kovą su korupcija bei piktnaudžiavimu.

6. SĄŽININGA KONKURENCIJA

Tiekėjas turi veikti sąžiningai ir teisingai konkuruoti rinkoje, laikantis visų taikomų konkurencijos įstatymų ir reguliavimo reikalavimų. Tai apima nesąžiningų konkurencinių praktikų, tokiose kaip kainų suderinimas ar rinkos manipuliavimas, vengimą ir draudimą.

7. ASMENS TEISIŲ GERBIMAS

Tiekėjas turi gerbti žmogaus teises ir užtikrinti, kad jo veikla nebūtų prieštaraujanti jokiems asmens teisėms ar laisvėms. Tai apima laisvę, saugumą ir asmens privatumą, taip pat asmens duomenų apsaugą ir naudojimąsi jais tik pagal teisės aktų nustatytas sąlygas.

8. PASLAUGŲ IR PRODUKTŲ KOKYBĖ

Tiekėjas turi užtikrinti, kad teikiamos paslaugos ir produktai atitiktų aukštus kokybės standartus ir būtų teikiami sąžiningomis ir skaidriomis sąlygomis. Tai apima kokybės valdymo sistemų naudojimą, kokybės kontrolės priemones bei klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo procedūras.

9. ĮSIPAREIGOJIMAS STANDARTAMS

Tiekėjas turi įsipareigoti laikytis visų taikomų įstatymų, reguliavimo reikalavimų ir pramonės standartų, susijusių su jo veikla. Tai apima veiklos licencijų ir sertifikatų turėjimą bei jų aktualumą, taip pat reguliavimo reikalavimų laikymąsi bei jų nuolatinį stebėjimą ir atnaujinimą.

10. ATSAKINGO VERSLO PRAKTIKA

Tiekėjas turi praktikuoti atsakingą verslo valdymą ir stengtis įgyvendinti tvarumo principus visose savo veiklos srityse. Tai apima atsakingą finansinį valdymą, ilgalaikį strateginį planavimą ir suinteresuotųjų šalių dalyvavimą verslo sprendimų priėmime.

11. STEBĖSENA IR AUDITAS

Pasiliekame teisę stebėti, kaip laikomasi šių principų, ir bet kuriuo metu atlikti atitikties auditą. Mūsų tiekėjas suteiks pilną prieigą prie įrangos, darbuotojų ir dokumentų Šis kodeksas yra skirtas skatinti aukštus etikos ir tvarumo standartus tiekėjų tarpe ir padėti užtikrinti, kad visi mūsų partneriai veiktų sąžiningai, atsakingai ir etiškai. UAB Jontransa įsipareigoja dirbti tik su tiekėjais, kurie sutinka ir laikosi šių principų.